Thông báo lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thông báo

Thông báo lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã hoàn thiện dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận;

Nhằm đảm bảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất địa phương hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thông báo tới các tổ chức, cá nhân nội dung dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận” để tham gia, đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013 (kèm theo dự thảo bản đồ, chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các công trình dự án có sử dụng đất trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận).

Nội dung tham gia đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận tại số 15 - Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này.

Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiện phối hợp với Đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh và chuẩn bị các nội dung phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh về nội dung “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận”.

 (Thông báo này và các nội dung liên quan được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh là www.binhthuan.gov.vn và Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường www.stnmt.binhthuan.gov.vn trong thời gian 30 ngày)./.

 

                                       


Tải file đầy đủ


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.