Ngành Giáo dục huyện Bắc Bình qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Ngành Giáo dục huyện Bắc Bình qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2023, Huyện ủy Bắc Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tại hội nghị, Đồng chí Cao Sơn Dũng – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn của huyện Bắc Bình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thảo luận, trao đổi, chia sẻ các mô hình về đổi mới, sáng tạo trong giáo dục và đào tạo; đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trong giai đoạn 2013-2023 của huyện Bắc Bình được đánh giá cơ bản như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện; Ngành Giáo dục huyện Bắc Bình đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp các cấp học tiếp tục ổn định, quy mô phát triển hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển giáo dục của địa phương. Công tác giáo dục ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng ổn định và phát triển; cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Học sinh các cấp học có đầy đủ điều kiện thuận lợi hơn để đến trường học tập.

Đến nay, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, huyện Bắc Bình cơ bản đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các nội dung, lĩnh vực như  việc quy hoạch và sắp xếp mạng lưới trường lớp đồng bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm xây dựng cả về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng học sinh giỏi được nâng lên theo từng năm. Đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đến nay, huyện Bắc Bình đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, pho63 cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho học sinh sau THCS và THPT được quan tâm, chất lượng lao động sau học nghề đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của nhà tuyển dụng trong và ngoài địa phương. Chất lượng giáo dục các cấp học từng bước được nâng lên, các trường học chủ động tổ chức các hình thức học tập đa dạng, phù hợp với đối tượng, tâm lý lứa tuổi.  Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt 97,8%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,8%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 100%, tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 99,4%, học sinh khá giỏi đều tăng qua các năm học, các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đều có thành tích cao… Năm 2022, toàn huyện có 35/67 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 52,2% ( có 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Tổng số cán bộ quản lí, giáo viên các trường học có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục 2019 là 1.626/1.779, đạt tỉ lệ 91,4%.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: tỉ lệ học sinh bỏ học có giảm sau từng năm học, tuy nhiên chưa bền vững; một số vấn đề về quản lí giáo dục đạo đức học sinh có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; vẫn còn cán bộ quản lí, giáo viên vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo, sai phạm trong quản lý tài chính, trong chấp hành nội quy, quy định của ngành; việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị một số trường học vẫn còn chậm, chưa kịp thời theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; công tác xã hội hóa về giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu; việc thừa thiếu cục bộ giáo viên làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện học sinh; Ngành giáo dục chưa có nhiều mô hình nổi bật, cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; việc tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ chưa nhiều trong công tác quản lí và giảng dạy.

 Đồng chí Bí thư Huyện ủy, chỉ đạo kết luận một số vấn đề cần quan tâm thực hiện trong thời gian đến:

          Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII), Kế hoạch số 250-KH/HU, ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản liên quan.

          Hai là, quan tâm công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học. Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trai, thù địch”. Phát hiện, nhân rộng, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”.

          Ba là, chú trọng công tác phát triển đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, trước hết là trong đội ngũ giáo viên.

          Bốn là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí nhà nước về giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

          Năm là, quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động giáo dục – đào tạo trên địa bàn.

          Sáu là, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư trong xây dựng và phát triển các trường học đạt chất lượng cao của huyện.

          Bảy là, tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp huyện đến cơ sở trong công tác giáo dục và đào tạo.

          Tám là, khuyến khích, nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động dạy và học.

Chín là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Huyện Bắc Bình đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và khó khăn, những bài học kinh nghiệm được chia sẻ qua 10 năm thực hiện. Trên cơ sớ đó, các cấp, các ngành, các trường học trên địa bàn huyện sẽ xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW trong thời gian đến.

 

                                                                       Kim Hoa 
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 6 524
  • Tháng hiện tại: 28 842
  • Tổng lượt truy cập: 1159989
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang