Bình Thuận: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

2983cvub.signed (1).pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang