Triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) cấp mới, đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Tuyen%20truyen%20trien%20khai%20DVC%20toan%20trinh%20ve%20doi%20GPLX%20tren%20Cong%20DVC%20Quoc%20gia.signed.signed.pdf

TAI_LIEU_HUONG_DAN_SU_DUNG_NGUOI_DAN%20%20DVCTT%20toan%20trinh%20ve%20cap%20moi%20doi%20GPLX.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang