Tuyên truyền hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
Cong%20van%20572%20Tuyen%20truyen%20hoa%20don%20dien%20tu%20co%20ma%20cua%20co%20quan%20thue%20khoi%20tao%20tu%20may%20tinh%20tien.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang