Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 22: Nâng cao năng lực phòng thủ dân sự
Lượt xem: 471
Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh.

Nghị quyết số 22 cũng đặt ra mục tiêu sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo tinh thần Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện với những nội dung hết sức cụ thể.

Mục tiêu tổng quát của chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về nhiệm vụ phòng thủ dân sự; từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao kỹ năng, khả năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần quan trọng vào ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Cùng với mục tiêu tổng quát, chương trình hành động đặt ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức, đồng thời thống nhất giữa nhận thức và hành động, nâng cao năng lực và kỹ năng ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân. Kiến thức phòng thủ dân sự được đưa vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự và Kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự từ tỉnh đến cơ sở gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm tính thống nhất, đúng quy định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không có tình trạng chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, không có tình trạng dàn trải trong đầu tư, bố trí nguồn lực. Các quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng thủ dân sự từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với đặc điểm vùng, miền, lĩnh vực bảo đảm tính khả thi; xây dựng được quy chế vận hành hoạt động phòng thủ dân sự chặt chẽ, phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng và tương ứng với điều kiện, tình huống cụ thể. Đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh cho cộng đồng; công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự các cấp được tăng cường. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, đề án, dự án về phòng thủ dân sự; thống kê, quản lý, xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng các công trình ngầm, công trình dân sinh, công trình phòng thủ dân sự kết hợp phòng thủ tỉnh vào phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Trang thiết bị cho lực lượng chuyên trách được đầu tư hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực cho các lực lượng, bảo đảm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí về năng lực phòng ngừa thảm họa chiến tranh đối với các công trình, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Quán triệt đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 22, đồng thời, để đạt được những mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nhóm giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và sự tham gia của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; Không ngừng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các lực lượng và nhân dân trong thực hiện phòng thủ dân sự; Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng thủ dân sự. Thực hiện Chiến lược phòng thủ dân sự đặt trong tổng thể Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và kết hợp chặt chẽ với các chiến lược chuyên ngành có liên quan; Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và năng lực ứng phó, đồng thời đa dạng hóa và ưu tiên các nguồn lực để triển khai có hiệu quả khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; Chú trọng xây dựng lực lượng và tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự gắn với sơ kết, tổng kết các mặt công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là sau quá trình xử lý, khắc phục thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh…

Báo Bình Thuận
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 2250
  • Trong tuần: 18 065
  • Tháng hiện tại: 73 069
  • Tổng lượt truy cập: 1353058
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang