Triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 1199

 

(binhthuan.gov.vn) UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 2033/KH-UBND triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 – 2025.

 

Kế hoạch ban hành với mục đích triển khai thực hiện xây dựng môi trường văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76/KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cụ thể hóa các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 574/KHUBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận đến năm 2026.

 

Bên cạnh đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và thời gian thực hiện làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hàng năm. Phân công các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, chất lương, hiệu ̣ quả theo các nhiệm vụ được giao; đảm bảo sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp, như: Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, khu dân cư, nông thôn, đô thị, cơ quan công sở, doanh nghiệp… lành mạnh, phong phú với những giá trị nhân văn, tiến bộ để văn hóa thực sự là động lực, đột phá phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế; nghiên cứu, xây dựng, cụ thể hóa hệ giá trị gia đình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng lĩnh vực, từng địa phương nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, góp phần xây dựng nhân cách, con người, xây dựng gia đình, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu cao cả phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tổng kết và nhân rộng các mô hình văn hóa, mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần củng cố môi trường sống nề nếp, văn minh, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư.

 

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua về văn hóa. Tập trung nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng các danh hiệu thi đua ở cơ sở cho gia đình, tổ dân phố, thôn, bản, xã, phường, thị trấn....

 

Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong, mỹ tục của từng địa phương nhằm tôn vinh, đề cao những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng của dân tộc, những giá trị văn hóa của cộng đồng, gia đình Việt Nam. Bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Phạm Huệ

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2675
 • Trong tuần: 92 573
 • Tháng hiện tại: 431 929
 • Tổng lượt truy cập: 26909048