Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 115

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2024 và Công văn số 1530/BTP-VĐCXDPL ngày 28/3/2024 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật của Việt Nam năm 2024; ngày 04/5/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 1604/UBND-NCKSTTHC về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật của Việt Nam năm 2024.

Tại văn bản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, cụ thể:

-  Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ và các văn bản của Trung ương về hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 3741/UBND-NCKSTTHC ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng các dự thảo  văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng  nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp trong năm 2024, bảo đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát thường xuyên, qua đó kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý có nội dung không còn phù hợp quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong việc nghiên cứu, soạn thảo, tham mưu trình văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ xây dựng văn bản, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo chất lượng, văn bản trái pháp luật.

- Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chú trọng kiện toàn đội ngũ công chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây dựng pháp luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo đề nghị của Sở Tư pháp, gửi Sở Tư pháp tổng hợp kịp thời để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Cũng tại văn bản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Tư pháp theo quy định./.

 

Loan Nguyễn 

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1