Kết quả thực hiện công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Sở Tư pháp
Lượt xem: 755Vừa qua, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 231/BC-STP ngày 13/10/2023 gửi Thanh tra tỉnh về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Tư pháp từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023.

 
Theo đó, hàng năm, căn cứ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Sở Tư pháp đều xây dựng, ban hành các văn bản (văn bản chỉ đạo, kế hoạch…) để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo Sở đã phối hợp với Cấp ủy Chi bộ bằng nhiều hình thức tổ chức quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến tất cả đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Sở biết và thực hiện. Qua đó, lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như quy định pháp luật về việc không tặng quà, nhận quà dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định…


Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó có nhiệm vụ thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương; như: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2509/KH-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Công văn số 3741/UBND-NCKSTTHC ngày 02/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ…


Đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023, Sở Tư pháp không tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật nhưng đã tích cực phối hợp góp ý, thẩm định các dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh theo đề nghị của các sở, ngành tỉnh. Theo đó, Sở Tư pháp đã thẩm định 498 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh (gồm 181 dự thảo nghị quyết,  317 dự thảo quyết định), trong đó có 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có nội dung quy định đến các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; đấu giá tài sản (gồm 09 dự thảo quyết định liên quan giá đất;  02 dự thảo quyết định liên quan đấu giá quyền sử dụng đất và 01 dự thảo quyết định liên quan lĩnh vực đấu thầu).


Bên cạnh công tác thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành, Sở Tư pháp còn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu xử lý 02 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có nội dung liên quan lĩnh vực đấu giá tài sản gồm: (1) Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (2) Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 bãi bỏ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đã tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tự kiểm tra, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo yêu cầu, kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 văn bản để khắc phục 01 văn bản có nội dung trái pháp luật; thẩm định 03 dự thảo để khắc phục 04 văn bản có nội dung, hình thức trái pháp luật và góp ý 01 văn bản để khắc phục 02 văn bản có nội dung trái pháp luật./.

 


Loan Nguyễn


Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 15674
 • Trong tuần: 120 521
 • Tháng hiện tại: 459 605
 • Tổng lượt truy cập: 27724799