Tăng cường công tác xây dựng pháp luật theo Công điện số 15/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 368

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; ngày 04/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1218/UBND-NCKSTTHC yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện, góp ý các hồ sơ đề nghị xây dựng, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp và của cấp trên khi được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo hoặc được lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm (trong đó không được tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ).

 Tuân thủ nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ủy ban nhân dân các cấp; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và tiến độ tham mưu trình hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trách nhiệm được phân công.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thế thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; Chỉ thị số 43/CTTTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 2509/KH-UBND ngày 12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP và Chương trình hành động số 60-CTr/TU; Công văn số 3741/UBND-NCKSTTHC ngày 02/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật./.

                                                                                               

Kim Chuyên

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1