Bình Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”
Lượt xem: 1370

(binhthuan.gov.vn) Ngày 12/7/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2510/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch ban hành nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 345/QĐ-TTg, ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”; bên cạnh đó, sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức đại diện doanh nghiệp; giữa Nhà nước và doanh nghiệp với các tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đồng hành với doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển; đồng thời huy động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong việc nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

 

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường khảo sát, kịp thời đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định các khó khăn, vướng mắc pháp lý để đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm trực tiếp về hoạt động hỗ trợ hoạt động pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Tập trung nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật. Phổ biến tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Rà soát công chức, viên chức làm đầu mối hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: đẩy mạnh truyền thông, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của sở, ngành, địa phương; kết nối truyền thông liên quan công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa các cơ quan, giữa các cơ quan với doanh nghiệp.

 

 

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: Tổ chức hội nghị đối thoại giữa các cơ quan có thẩm quyền với doanh nghiệp về các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Triển khai, nhân rộng mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực. Đánh giá, kiểm tra, khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân  tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Trên cơ sở Kế hoạch, Sở Tư pháp có nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2030; kịp thời hướng dẫn các cơ quan, địa phương việc thực hiện nội dung Đề án theo Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện Đề án hàng năm; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp; phối hợp với các sở, ngành thực hiện lồng ghép, gắn các hoạt động triển khai thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án khác có phạm vi, đối tượng tương đồng nhau, đang được triển khai thực hiện bảo đảm, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả. Sở Tài chính cân đối, bố trí trong kinh phí sự nghiệp cho các sở, ngành để thực hiện Kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Các sở, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch này hoặc lồng ghép nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các kế hoạch chuyên môn hàng năm theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý của cơ quan, đơn vị địa phương; kết nối truyền thông liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp.

 

Khuyến khích Văn phòng đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Bình Thuận, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức hành nghề luật sư, luật gia, luật sư và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Đề án. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo các nội dung tại Kế hoạch và tham gia đánh giá các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Hải Lam Phương

 

 

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1