Triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 441

(binhthuan.gov.vn) Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg, ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” (sau đây gọi là Đề án) và Quyết định số 8937/QĐ-BCA-V03, ngày 03/11/2021 của Bộ Công an ban hành kế hoạch thực hiện Đề án; ngày 24/7/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2675/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án để triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và định hướng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở gắn với yêu cầu, nội dung, biện pháp vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật của lực lượng công an nhân dân.

 

https://storage-vnportal.vnpt.vn/btn-ubnd/6463/2023/Thang9/t1/image001.jpg

 

Phấn đấu đến năm 2027 cơ bản đạt được mục tiêu chung của Đề án là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật của quần chúng nhân dân tại các địa bàn cơ sở; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và cả hệ thống chính trị các cấp, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết pháp luật của Nhân dân.

 

Đến năm 2027 cơ bản đạt được mục tiêu cụ thể sau đây: Phấn đấu 100% các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân như: Các quy định pháp luật về hình sự, dân sự, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính, cư trú, đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội… được thông tin kịp thời đến quần chúng nhân dân bằng hình thức phù hợp (trừ những quy định thuộc bí mật nhà nước), đưa pháp luật về an ninh trật tự vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; đảm bảo từ 90% đến 100% đối tượng đặc thù ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý, giáo dục của lực lượng công an nhân dân được phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến quá trình giáo dục, cải tạo, quản lý đối tượng.

 

Hàng năm, lực lượng công an toàn tỉnh tiến hành lựa chọn, xây dựng ít nhất 01 mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tập trung vào những điểm nghẽn lớn, những hạn chế, vướng mắc, bất cập để ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự cho chủ thể thực hiện Đề án. Phấn đấu 80% đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới. Xây dựng và duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an nhân dân ở cơ sở với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Khuyến khích, huy động các đoàn thể, nhà trường, gia đình, tổ chức, cá nhân, người có uy tín trong cộng đồng, tổ chức tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật tham gia tích cực, thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ tự nguyện từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, vừa phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, vừa đảm bảo yêu cầu công tác vận động quần chúng nhân dân của lực lượng công an nhân dân. Có chính sách hỗ trợ phù hợp với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án nói riêng. Phấn đấu 90% công an các xã, phường, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp với yêu cầu công tác công an trên địa bàn tỉnh và theo quy định của pháp luật.

 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với phạm vi, đối tượng và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nội dung đề ra phải đảm bảo tính khả thi để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lồng ghép, kết hợp với các chương trình, đề án có liên quan để sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình thực hiện Đề án phải có sự phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

 

Hải Lam Phương

 

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1